اعدادِ شُمار

Page statistics
مَواد صَفہٕ۳٬۹۰۰
صَفہٕ
(وِکی ہٕنٛد سٲری صَفہٕ، بَِحَژ صَفہٕ، رُجوٗع مُکَرر تہٕ باقٕے)
۶٬۰۶۰
Uploaded files۰
Edit statistics
وِکیٖلۄغَتھ آغاز پؠٹھ صَفہٕ اؠڑِٹ۲۸٬۵۸۳
فی صَفہٕ اَوسَط تَبدیٖلیہٕ۴٫۷۲
User statistics
دَرٕج صٲرف (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۳٬۵۳۱
عَملی صٲرِف (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)
(صٲرِف یِمو پٔتِمین ۳۰ دۄہَن مَنٛز کانٛہہ عَمل آسہ کٔرمٔژ)
۶
باٹ (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۱۰
اِنتِظٲمؠ (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۳
اِنٹَرفیس اِنتِظٲمؠ (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
سَرپَرست (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
Suppressors (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
Stewards (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
کھاتہٕ تَخلیٖق کَرَن وٲلؠ (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
Importers (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
Transwiki importers (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
IP block exemptions (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
Check users (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
Users blocked from the IP Information tool (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
تَصدیٖق صٲرِف (رُکنَن ہُنٛد فِہرِست)۰
Other statistics
Words in all content pages۷۰٬۷۲۵
https://ks.wiktionary.org/wiki/خاص:Statistics پؠٹھٕ اِستِمال کۄٚرمُت