ત્રીસ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

گُجرٲتؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :त्रिंशत् (ترِٛم شٔت) < اَوَلی ہِند آریٲیی *triHśát < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *triHćát < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *tridḱómt۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

ત્રીસ

  1. ترٕٛہ۔