નવ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

گُجرٲتؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :नवन् (نٔؤن) < اَوَلی ہِند آریٲیی *Hnáwa < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *Hnáwa < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₁néwn̥۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

નવ

  1. نَو۔
https://ks.wiktionary.org/w/index.php?title=નવ&oldid=24472 پؠٹھٕ اِستِمال کۄٚرمُت