එක

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

سِنہٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ آمُت :एक (ایکٔہ) < اَوَلی ہِند آریٲیی *Háykas < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *Háykas < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *(H)óykos۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

එක [ekə]

  1. اَکھ۔
https://ks.wiktionary.org/w/index.php?title=එක&oldid=19999 پؠٹھٕ اِستِمال کۄٚرمُت