තුන

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

سِنہٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :त्रि (ترِٛ) < اَوَلی ہِند آریٲیی *tráyas < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *tráyas < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *tréyes۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

තුන

  1. ترٛےٚ۔