දහය

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

سِنہٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :दश (دٔشٔہ) < اَوَلی ہِند آریٲیی *dáśa < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *dáća < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *déḱm̥۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

දහය

  1. داہ، دٔہ۔