නමය

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

سِنہٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :नवन् (نٔؤن) < اَوَلی ہِند آریٲیی *Hnáwa < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *Hnáwa < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₁néwn̥۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

නමය

  1. نَو۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]