පහ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

سِنہٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :पञ्चन् (پٔنچٔن) < اَوَلی ہِند آریٲیی *pánća < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *pánča < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *pénkʷe۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

පහ

  1. پانٛژھ، پٲنٛژھ۔
https://ks.wiktionary.org/w/index.php?title=පහ&oldid=24401 پؠٹھٕ اِستِمال کۄٚرمُت