හතර

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

سِنہٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :चतुर् (چٔتُر) < اَوَلی ہِند آریٲیی *ćatwā́ras < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *čatwā́ras < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *kʷetwóres۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

හතර

  1. ژور۔