તેતાળીસ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

گُجرٲتؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :त्रयश्चत्वारिंशत् (ترٛٔیٔش چٔتوارِم شٔت)۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

તેતાળીસ

  1. تیٚیہِ تٲجی، تیٚیہِ تٲجِہہ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]