හතලිහ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

سِنہٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :चत्वारिंशत् (چٔتوارِم شٔت) < اَوَلی ہِند آریٲیی *ćatwārHśát < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *čatwārHćát < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *kʷétwr̥dḱomt۔ ۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

හතලිහ

  1. ژَتجی، ژَتجِہہ۔