ژَتجِہہ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

کٲشُر[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :चत्वारिंशत् (چٔتوارِم شٔت) < اَوَلی ہِند آریٲیی *ćatwārHśát < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *čatwārHćát < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *kʷétwr̥dḱomt۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

ژَتجِہہ (موٗل : ژَتجِہہ، دیوناگری : च़तजिह) [t͡satd͡ʒih]

  1. ژور دٔہؠ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]

تَرجَمہٕ[اؠڈِٹ]